യേന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ: പുരുഷോ ഭവേല്‍

Tuesday, March 13, 2018

വീട്

മാനം നോക്കി കിടക്കുന്ന വീടിൻറെ കണ്ണിൽനിന്ന്
ഏറാൽ വെള്ളം വീഴുന്നു.
അവരെന്തു ചെയ്യുകയാണവോ
തലവേദനയുടെ  കലക്കം തട്ടിയ കണ്ണും അടച്ച്
തിന്നു തീർക്കാനുള്ള ദുർഭാഗ്യങ്ങൾ അയവെട്ടുകയാകും
കിട്ടാക്കനിക്കായ് കാതങ്ങൾ താണ്ടി
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ പൊക്കിൾകൊടി കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയ
വിമ്മിഷ്ടത്തിൻറെ പേറ്റു നോവിലാണോ ആവോ.
വിറ്റുപോയ വീടിന് ഏറാൽ വെള്ളംഇറ്റു വീഴ്ത്താനല്ലാതെ
എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും
വീടുവിൽക്കുമ്പോൾ അവരോർക്കണമായിരുന്നു.
വേരുകൾ മുറിക്കയാണെന്ന്.
വേരുകൾ മുറിച്ചാൽ ശാഖകളുണങ്ങും.
അതിൽ ഇലയും പൂവ്വും കായും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്
ഓർക്കണമായിരുന്നു.
അവരവിടെ വീടു വച്ചിരിക്കാം.
 വീടിനുള്ളിൽ മുല്ലയും തുളസിയും അരുമയായി
നട്ടുനനച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും.
പുരയ്ക്കു ചുറ്റും കൊടും തണുപ്പ്
കല്ലിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ആ പുരയ്ക്കെങ്ങിനെ
സമാധനമായി പൂവ്വിനെ പ്രസവിക്കാനാകും.
എങ്ങിനെ ഏറാൽകണ്ണീരിറ്റിക്കാനാകും.
 

No comments: