യേന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ: പുരുഷോ ഭവേല്‍

Thursday, January 7, 2010

പ്രതിഗമനം ദേവതാ

നരമൃഗഃ ഋഷിഃ
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ
പ്രതിഗമനം ദേവതാ

തുടക്കത്തെ മടക്കത്തിന്‍
തുടിയ്ക്കും ലക്ഷ്യമാക്കുവാന്‍
ബുദ്ധി നല്‍കട്ടെയീശ്വരന്‍

കടലില്‍ നിന്നു പൊങ്ങീടും
കട്ടിക്കാര്‍ കടല്‍ പൂകിടും.
ബുദ്ധി വന്‍തിരയാകണം

കാട്ടില്‍ ചാടും കുരങ്ങന്‍റെ
കാടത്തം പൂണ്ട മാനുഷര്‍
എങ്ങോട്ടാണുമടങ്ങുക?

നാട്ടിലിന്നും രണ്ടു കാലില്‍
ഓടും മാനുഷര്‍ മുള്ളുവാന്‍
കാലുയര്‍ത്തീടില്‍ നായയാം

വാലില്ലേല്‍ നാവിനാലാവാം
തിരുമുംപിലെ സേവനം
പോയാല്‍ തന്നെ മടങ്ങണം?

പോയില്ലെങ്ങുമേ നമ്മള്‍
മടങ്ങും കാര്യമോര്‍ക്കുവാന്‍
രങ്ഗം മാറ്റുന്നതീശ്വരന്‍

No comments: