യേന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ: പുരുഷോ ഭവേല്‍

Friday, August 13, 2010

സത്യകാമശ്രാദ്ധംസത്യകാമന്‍ ചെയ്ത കൊന്നുകൂടാവ്രതം നിര്‍ത്തുവാന്‍
പൊട്ടിയ ശാപപ്പടക്കമുഴക്കം നനച്ചതാര്‍?

കപിലശാപത്തിനാല്‍*വിഷസഹജപുത്രര്‍ക്കു
കത്തിപ്പടരുന്ന ദേഹധൂമത്തിന്നു ദാഹം നനച്ചതാം
ഭാഗീരഥശ്രമം വറ്റിച്ചെടുത്ത പിതൃക്കളോ മക്കളോ

പ്രകൃതിയുടെയാധാരപത്രം നടത്തിക്കൊടുത്തതിന്‍
കൂലിയാല്‍ ബോധമോശം കുടിച്ചുടുതുണുയിലാകവേ
ഛര്‍ദ്ദിച്ചിഴയും ക്ഷണികാഗ്രഹങ്ങളോ?

മുലയുടെ നിഴല്‍പറ്റിയിറ്റുവീഴുന്ന
വത്സലബിന്ദുക്കുള്‍ നൊട്ടി നുണയവേ
മട്ടിപ്പു മാറുവാനെകിറുകൊണ്ടുറയുന്ന
രക്തത്തിനുന്മാദമേറ്റ ശിശുക്കളോ?

ദൈവവചനത്തിലാഞ്ഞാഞ്ഞുരയ്ക്കുന്ന
ശസ്ത്രനിരയ്ക്കുള്ള മൂര്‍ച്ച പരീക്ഷിച്ച
രക്തക്കറയുള്ള കൈകളോ? ദൈവമോ?

കൊല്ലാവ്രതത്തിന്‍റെ പാരണയുണ്ണുവാന്‍
ചെത്തിക്കളഞ്ഞു സമപ്പെടുത്തീടുവാന്‍
സത്യകാമശ്രാദ്ധമൂട്ടണം ഉണ്ണണം

സത്യകാമത്തിനേ മോക്ഷം ലഭിയ്ക്കണം

No comments: