യേന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ: പുരുഷോ ഭവേല്‍

Monday, July 12, 2010

ശാന്തത

അരുതരുതു നോക്കരുതിങ്ങിനെ ശാന്തമായ്
കണ്ണില്‍ പടരുന്ന ശീതള വേരുകള്‍
അനുനിമിഷമുയിരിന്‍റെയാഴത്തിലാണിടും
കോശകോശാന്തരം ദൂതു പറഞ്ഞിടും

കുരുടരുടെ മുന്നില്‍ വിളങ്ങിടുമായിരം
രശ്മികളൂക്കോടെ രക്തത്തില്‍ വീണിടും.
വിവിധതരശാപങ്ങള്‍ വേഷങ്ങള്‍ കെട്ടിയ-
ങ്ങാടിയുറഞ്ഞാര്‍ത്തു താണ്ഡവമാടിടും
ഉടലിലെ ഞരംപുകള്‍ പാലിച്ചു പോന്നുള്ള
ധര്‍മമധര്‍മ്മവും സങ്ഗരമാര്‍ന്നിടും.
നിഴലിനെയടിച്ചടിച്ചാകെ വിവശരാ-
യൂരുപിളര്‍ന്നു രണത്തില്‍ കിടന്നിടും

അരുതരുതു നോക്കരുതിങ്ങിനെ ശാന്തമായ്
ശാന്തത ഞങ്ങള്‍ക്കു കാളകൂടം വിഷം

No comments: