യേന കേന പ്രകാരേണ പ്രസിദ്ധ: പുരുഷോ ഭവേല്‍

Wednesday, June 2, 2010

ശാപം

"കണ്ണൊന്നു വിട്ടാല്‍ കളിയാണു പിന്നേ
പെണ്ണിന്നു കല്ലിന്‍റെ വിചാരമില്ല
കിണ്ണത്തിലാഴക്കരികഞ്ഞിനല്‍കാന്‍
വിണ്ണീന്നു വീഴില്ലെടി കല്ലുടയ്ക്ക്

തുള്ളിത്തുളുംപിക്കളിയാടിടാമെ-
ന്നുള്ളില്‍ നിയ്ക്കുന്നതു നല്ലതല്ല
പിള്ളേര്‍ക്കു ചെറ്റൊന്നു കുടുംബഭാര-
മുള്ളില്‍ മുളച്ചീടുക തന്നെ വേണം

എന്താണു പെണ്ണിന്‍റെ വിചാരമയ്യോ
തന്തയ്ക്കു സര്‍ക്കാര്‍പണിയാണിതെന്നോ
ചന്തിയ്ക്കു കിട്ടും പുളിവാറലാലെ
കുന്ത്രാണ്ടമേ പോകെടി കല്ലുടയ്ക്ക്"

കണ്ണീരു പായുന്നു ഞെരംപുതോറു-
മുണ്ണിയ്ക്കു ഹോംവര്‍ക്കിനു ഹെല്‍പ്പു നെല്‍കെ
ഉണ്ണിക്കരത്തില്‍ ചെറുപെന്‍സില്‍ നല്‍കെ
പുണ്ണായിടുന്നാ ശിശുദൈന്യരൂപം

തുറിച്ചു നോക്കുന്നു പിതൃക്കളെല്ലാം
വിറച്ചിടും ശാപകരങ്ങള്‍ പൊക്കി
ചിറിച്ചു രോഷാരവമാര്‍ത്തുചുറ്റും
കറങ്ങിടുന്നു ദയവറ്റപോലെ

നിനച്ചിടുന്നോ ബലിയിട്ടിടുംപോള്‍
നനഞ്ഞിടും നാവിലെ ദാഹമെന്ന്?
കനത്ത വെയ്ലത്തുരുകുന്നപെണ്ണേ
നിനക്കു മുത്തേകി മരിച്ച പാവം

No comments: